فروم اقتصاد دیجیتال برگزار خواهد کرد: تأثیر دیجیتالی شدن بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران

تأثیر دیجیتالی شدن  بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران

سخنران: دکتر اسفندیار جهانگرد

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

زمان و مکان متعاقباً اعلام خواهد شد

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا